Общи условия на London Translation House Ltd. (LTH)

Определение

В тези Общи условия „преводаческата компания“ се разбира като: London Translation House Ltd, намираща се на 196e Campden Hill Road, London, United Kingdom, W8 7TH.

Член 1 – Общи условия

Настоящите Общи условия уреждат правоотношенията между Преводаческата компания и Клиента и заменят всички (общи) условия на Клиента, освен ако Преводаческата компания не одобри писмено приложимостта на тези условия.

Член 2 – Оферти, сключване на договори

2.1 Общите оферти и оценки, предоставени от Преводаческата компания, не водят до никакъв ангажимент.

2.2 Преводаческата компания може по всяко време да отмени или промени посочените цени и дати на доставка, ако не е имала възможност – преди да цитира такива подробности – да види целия текст, който трябва да бъде преведен или редактиран. Устното или писмено приемане от страна на Клиента на офертата, представена от Преводаческата компания, или, ако не е представена оферта, писменото потвърждение от Преводаческата компания на поръчка, направена от Клиента, представлява договор.

2.3 Компанията за преводи може да счита за Клиент всяко физическо или юридическо лице, което е направило поръчка в Преводаческата компания, освен ако посоченото лице или юридическо лице изрично заяви, че действа по инструкции, от името и за сметка на трета страна, чиито име и адрес се предоставятна Преводаческата компания едновременно.

2.4 Сключените споразумения и уверения, дадени от представители или персонал на Преводаческата компания, няма да бъдат обвързващи за Преводаческата компания, освен ако не са изрично потвърдени от Преводаческата компания в писмена форма.

2.5 Всяко основателно съмнение от страна на Преводаческата компания относно способността на Клиента да плати, дава право на Преводаческата компания да изисква от Клиента да предостави достатъчна сигурност, преди Преводаческата компания да започне или продължи да изпълнява поръчка.

Член 3 – Промени или анулиране на поръчки

3.1 Всички големи промени, направени от Клиента при поръчка след сключване на договор, дават право на Преводаческата фирма или да промени договорената цена и/или датата на доставка, или да откаже да изпълни поръчката. В последния случай Клиентът е длъжен да заплати вече извършената работа, като по аналогия се прилагат разпоредбите, посочени в точка 3.3.

3.2 Отмяната на поръчка от Клиента изисква от Клиента да заплати изцяло за работата, която вече е извършена по отношение на тази поръчка и, когато е уместно, да заплати компенсация на базата на часова ставка за времето, прекарано в проучване за тази част от неизвършената работа. Преводаческата фирма предоставя извършената работа на разположение на Клиента по искане на последния, но не носи отговорност за нейното качество.

3.3 Ако Преводаческата фирма е предвидила време за изпълнение на поръчка, която е анулирана, тя може да начисли на Клиента 50% от договорената цена за тази част от неизвършената работа.

Член 4 – Изпълнение на поръчки и клауза за отказ от предоставяне на информация

4.1 Преводаческата компания се задължава да изпълнява поръчки по най-добрия начин, като разполага сдостатъчно професионално ноу-хау, за да изпълни целта, посочена от Клиента за текста/текстовете, които трябва да бъдат преведени или редактирани от Преводаческата компания.

4.2 Преводаческата компания пази всяка информация, предоставена от Клиента, поверителна, доколкото това е възможно във връзка с изпълнението на договора. Преводаческата компания ще изисква от своите служители да спазват този кодекс за поверителност. Въпреки това, Преводаческата компания не носи отговорност за нарушаване на поверителността от своите служители, ако може ясно да докаже, че не е била в състояние да предотврати същото.

4.3 Освен ако изрично не е уговорено друго, Преводаческата фирма има право да наема трети страни за изпълнение на поръчката (изцяло или частично), без да се засяга отговорността на Преводаческата компания за поверителното третиране и правилното изпълнение на поръчката. Преводаческата компания ще изисква от всяка трета страна да спазва този кодекс за поверителност. Въпреки това, Преводаческата компания не носи отговорност за нарушаване на поверителността от такива трети страни, ако може ясно да докаже, че не е била в състояние да предотврати същото.

4.4 Доколкото е възможно, Клиентът ще удовлетворява всяко искане за информация от Преводаческата компания относно съдържанието на текста, който ще бъде преведен, както и искания за съответна документация и списъци с термини, ако има такива. Тази информация и документация се изпращат за сметка и риск на Клиента.

Член 5 – Договорени дата и час на доставка

5.1 Договорената дата на доставка е условна, освен ако изрично писмено споразумение не предвижда друго. Преводаческата фирма незабавно уведомява Клиента, ако прецени, че няма да може да спази договорения срок.

5.2 Ако фиксирана дата за доставка е изрично договорена в писмена форма и ако Преводаческата компания не успее да я спази по причини, различни от обстоятелства извън нейния контрол, и ако не може разумно да се очаква от Клиента да приеме допълнително забавяне, Клиентът има право да откаже договора едностранно. В такива случаи обаче от Преводаческата компания не се изисква да плаща каквато и да е компенсация. Такова анулиране не засяга задължението от страна на Клиента да заплати вече извършената работа.

5.3 Доставката се счита за извършена в момента на изпращане на текста. Моментът, в който текстът е публикуван, предаден на куриер или – ако текстът се предава по електронен път (по факс, електронна поща, модем, FTP и т.н.) – моментът, когато носителят завърши предаването, се счита за час на изпращане.