Политиката за поверителност се прилага между вас, потребителя на този уебсайт и London Translation House Ltd, собственик и доставчик на този уебсайт. London Translation House Ltd приема много сериозно поверителността на вашата информация. Тази политика за поверителност се прилага за използването от наша страна на всички данни, събрани от нас или предоставени от вас във връзка с вашето използване на уебсайта.

Тази политика за поверителност трябва да се прочете заедно и в допълнение към нашите Общи условия, които могат да бъдат намерени на адрес: http://s559734608.websitehome.co.uk/terms-conditions.

Моля, прочетете внимателно тази политика за поверителност.

Дефиниции и тълкувания

В тази политика за поверителност се използват следните дефиниции:

Данни – колективно цялата информация, която подавате към London Translation House Ltd през Уебсайта, по имейл, WhatsApp, ръчно или по пощата. Тази дефиниция включва, когато е приложима, определенията, предоставени в Законите за защита на данните;

GDPR  – Oбщ регламент за защита на данните (EU) 2016/679

London Translation House Ltd. или ние – London Translation House Ltd, компания учредена в Англия и Уелс с регистрационен номер 10332026, и регистриран офис на 196е Campden Hill Road, London, United Kingdom, W8 7TH.

Потребител или вие – Всяко трето лице, което има достъп до Уебсайта и не е  (i) наето от London Translation House Ltd и действащо като техен работник, нито (ii) ангажирано като преводач или друго, предоставящо услуги на London Translation House Ltd и ползващо Уебсайта във връзка с предоставяването на тазкива услуги; и

Уебсайт – уебстраницата, която в момента ползвате, LondonTranslationHouse.co.uk и вякакви свързани домейни с тази страница, освен ако изрично не са изключени от техните собствени правила и условия.

Декларация за поверителност

Правилното управление на вашите поверителни данни е много важно за нас, London Translation House Ltd.

Затова обработваме и защитаваме личните данни много внимателно. Ние обработваме вашите (лични) данни внимателно и се придържаме към съответното законодателство и разпоредби. В тази декларация за поверителност ние обясняваме какви лични данни обработваме и за каква цел можете да ни предоставите вашите лични данни.

Цел на събирането и обработката на лични данни

Личните данни могат да ни бъдат предоставени, за да можем да дадем оферта за вашите преводни или устни услуги и/или за извършването на самите услугите.

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за целите, за които сте ни дали разрешение. Тези цели могат да бъдат:

  • За извършване на услуги
  • Да се издаде точен преведен документ
  • За изпращане на писма

Ако не желаете да използвате каквито и да е услуги или искате да използвате само ограничено някои услуги, можете да оттеглите разрешението си. Можете да отмените разрешението си, като изпратите имейл до нашия общ имейл адрес enquiries@LondonTranslationHouse.co.uk с „отмяна на разрешение“ в реда за заглавие.

Сигурността на вашите лични данни

За нашите редовни служители и тези на свободна практика се прилагат специфични изисквания за поверителност, за да гарантираме сигурността на вашите лични данни. Преди да бъдат наети или преди началото на техния договор, те са длъжни да подпишат споразумение за поверителност.

Сигурността на личните ви данни е гарантирана и от нашето спазване на принципа за необходимост да се знае при извършване на услуга и от факта, че достъп до личните ви данни се предоставя само на онези лица, които действително работят по вашето искане.

Редовните служители и тези на свободна практика също са задължени да докладват за загубата на лични данни възможно най-бързо.

Вашите лични данни са защитени както писмено, така и цифрово в съответствие с минималните законови изисквания. Вашите лични данни също се съхраняват не по-дълго от необходимото, освен ако няма законово задължение за съхраняване на тези лични данни за по-дълъг период от време.

Когато вашите лични данни вече не са необходими, те ще бъдат унищожени или върнати. Зависи от вас. Трябва да направите избор в това отношение в изявлението за разрешение.

Вашите права съгласно GDPR (Общ регламент за защита на данните)

Можете да упражнявате правата си като субект на данни съгласно GDPR, като използвате „формуляра за права на субекта на данните“. Имате следните права съгласно GDPR:

  • право да проверявате личните си данни;
  • правото да бъдат изтрити вашите данни;
  • правото събраните и обработвани данни да бъдат коригирани или използвани само в ограничена степен;
  • правото на преносимост на данни.

Ние ще обработим вашите искания в рамките на законоустановения срок и ще използваме законоустановените опции за уважаване или отказ на вашето искане/искания. Ако откажем искането ви, ще предоставим нашите причините за това.

Загуба на вашите лични данни

London Translation House Ltd. е предприела мерки, за да намали (всяка) загуба на лични данни, изтичане на данни, до абсолютен минимум. Ако въпреки всички предприети мерки, все пак възникне изтичане на данни и вашите лични данни бъдат загубени и може да се очаква сериозно увреждане на поверителността ви, ние ще ви информираме за това незабавно.

Служител по поверителност

Правим всичко възможно, за да приложим правилно тези разпоредби. Въпреки това, ако установите, че тази декларация за поверителност не се спазва на практика или не се спазва адекватно, можете да подадете жалба до нас чрез нашия служител за поверителност на enquiries@LondonTranslationHouse.co.uk.